Semalt: Google analitikasynda IP adresiňizi nädip we näme üçin bloklamaly?

Blog ýazgysynda ýüzlerçe, hatda müňlerçe gezek görmek mümkin, ýöne şol bir wagtyň özünde aragatnaşyk ýa-da teswir alyp bolmaýar. Web sahypasy, birnäçe tomaşaçy tarapyndan görlendigini görkezip biler, emma teswirler we aragatnaşyklar nukdaýnazaryndan jogap başgaça görkezilýär. Bu, Google Analytics hasabynda bolup geçýär. Tomaşaçylaryň jogabyny görkezýän maglumatlar hasabat maglumatlary diýilýär. Google analitik hasabyndaky IP adresi petiklenmedik bolsa, hasabat maglumatlary nädogry bolup biler.

Hasabat hasabatyny takyk almak üçin web sahypasynda her gün ulanylýan IP adresiň petiklenmegi möhümdir. Web sahypasy üçin köp sanly pikir almak gowy zat. Bir web sahypasy birnäçe gezek görülýändigini görkezýän bolsa, mahabatlardan has köp girdeji gazanyp biler diýip pikir etmek isläp biler. Munuň tersine, beýle däl, sebäbi belli bir web sahypasynyň IP adresi hakykaty görkezmeýän bolsa, hasabat maglumatlary takyk däl. Şonuň üçin bu maglumatlary potensial mahabat berijini ynandyrmak üçin ulanmak ýalňyş bolup biler. Statistikalary ygtybarly, şol web sahypasyna girenlerinde näme edýändiklerini bilmek ýaly niýetleri az kesgitlenen bir topar tomaşaçy almakdan has gowudyr.

Semalt” -yň uly satuw menejeri Raýan Jonson tarapyndan düşündirilen bu ýönekeý prosedura berjaý edilse, IP adresi blokirlemek mümkin.

1-nji ädim: IP adresi kesgitlemek

Adamlaryň köpüsi kompýuterlerinde uzak wagt geçirýärler we IP adresi barada maglumat ýok. IP adresini bilmek üçin diňe Google-a "IP adresim näme?" netijelerden sahypanyň ýokarsynda görkeziljek san IP adresi. Bu belgini ýatda saklamak möhümdir, geljekde salgylanmak üçin ýazylyp bilner.

2-nji ädim: Giriş

Indiki ädim, IP adresini blokirlemek isleýän Google Analitika Hasabyňyza girmek.

3-nji ädim: Hasaby saýlamak

Google Analitika Hasabyna gireniňizden soň, indiki zat IP adresini blokirlemek isleýän hasabyňyzy saýlamakdyr.

4-nji ädim: Admin baglanyşygyny saýlamak

Hasap saýlanylandan soň, ekranyň ýokarky sag burçuna geçmeli we Admin baglanyşygyna basmaly.

5-nji ädim: Süzgüçleri saýlamak

Admin baglanyşygy açylansoň, "Allhli süzgüçler" opsiýasy hasap bölüminden saýlanmalydyr.

6-njy ädim: Täze süzgüç saýlaň

Indiki ädim Täze Filtre basmakdyr. At meýdanynda, IP adresi üçin islenýän ady saýlap bolýar. Öň kesgitlenen süzgüç we "Aýyrmak" opsiýasy barlanmalydyr. Ikinji açylýan ýer üýtgedilip, "IP adresinden gelýän traffik", üçünji açylan bolsa üýtgemän galmaly. Google gözleginden IP adresi, degişli profil saýlamak we goşmak bilen degişli meýdana girizilmelidir. Iň soňky ädim ony tygşytlamakdyr.

Saklanansoň, IP adresi hasabat bermekden üstünlikli ýapyldy.